Obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a
povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom
elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických
služieb.

1.2 Poskytovateľom je spoločnosť  Virtur s.r.o.,
so sídlom Mládežnícka 159/3, 935 21 Tlmače IČO: 53 622 251,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:
sro, vložka
č.: 53677/N (ďalej len „poskytovateľ“).

1.3 Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická
osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby
výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).

1.4 Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového
portálu www.virtur.sk alebo jeho jazykových
mutácií (ďalej len „internetový portál“), ktorého je poskytovateľ
prevádzkovateľom (ďalej len „služby“). Za služby sa považujú aj služby podľa
čl. 9 týchto VOP, ktoré nie sú elektronickými službami.

1.5 Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom
je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na
diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej
len „zmluva o poskytovaní služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto
VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na
diaľku.  

 

 Článok 2

Objednávka a uzavretie zmluvy o
poskytnutí služieb

2.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká momentom
odoslania objednávky uskutočnenej objednávateľom prostredníctvom internetového
portálu použitím príslušného pokynu „rezervácia“ resp. tlačidla označujúceho
úkon objednania (napr. „odoslať“, „objednať“, dokončiť“) V prípade, ak aj
neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ
oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2.2 Zmluvný vzťah tiež vzniká úhradou príslušnej ceny za službu v prípade,
ak nebola objednávka odoslaná prostredníctvom internetového portálu ale inými
elektronickými prostriedkami prípadne ak bola objednávka doručená
poskytovateľovi v písomnej podobe. Podmienkou je riadne, pravdivé a úplne
uvedenie všetkých údajov vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom
formulári) alebo vyžadovaných iným formulárom odoslaným objednávateľovi
emailom, inými elektronickými prostriedkami (ďalej spoločne len „email“) alebo
inak doručeným. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom
riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne
uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú
tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania
objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky
prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi
objednávateľ preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby.

2.4 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa
objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných
službách.

2.5 Uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom potvrdí
poskytovateľ akceptačným emailom, v ktorom uvedie, že objednávku potvrdzuje.
Potvrdenie objednávky môže poskytovateľ vziať dodatočne späť.

Článok 3

Zmena a zrušenie zmluvy

3.1  Zmluvu je možné meniť
alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe
dohody zmluvných strán.

3.2  Zmluvu je možné ukončiť na
základe písomnej dohody obidvoch Strán.

       Každá zo Strán má právo odstúpiť od
Zmluvy v prípadoch stanovených právnymi predpismi.

 

 Článok 4

Zrušenie objednávky

4.1 Objednávateľ je oprávnený zrušiť, príp. zmeniť objednávku pred jej uskutočnením.

4.2 Objednávateľ je oprávnený zrušiť objednávku formou emailu alebo
písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť, alebo neprijať objednávku formou
emailu písomne.

a) v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných
nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie
alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,

b) v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení uvedených v čl. 5,
bod 5.5, 5.8 a 5.9 týchto VOP nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom
stanovené podmienky pre poskytnutie služby (napr. ak jediným
spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným má byť právnická
osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.)

 

Článok 5

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

5.1 Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a
doručenými emailom, pričom pokyny zaslané emailom majú v prípade pochybností
prednosť.

5.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou
starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými objednávateľom
prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a
pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.

5.3 Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri
poskytnutí služby.

5.4 Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo
strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť
bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak
poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo
dodatočných informácií a údajov k objednávke.

5.5 Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií
(vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom internetového portálu
alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé.

5.6 Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa objednávateľ podpísať
takýto dokument vlastnoručne, prípadne vlastným kvalifikovaným elektronickým
podpisom.

5.7 Na internetovom portáli v kroku „rezervácia“ je objednávateľ povinný
ešte raz skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov.

5.8 Objednávateľ vyhlasuje, že na majetok spoločníkov a konateľov nebol
ukončený konkurz alebo že návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok
majetku.

5.9 Objednávateľ tiež vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom ani zodpovedným
zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa
prevádzkovania živností.

5.10 Spracúvanie emailovej adresy za účelom doručovania noviniek a/alebo
marketingových informácií sa vykonáva na základe súhlasu. Súhlas objednávateľa
sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb
poskytovateľa za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; objednávateľ je
oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek a/alebo
marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese info @virtur.sk.

5.11 Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena
alebo obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov
obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách poskytovateľa (to zn. subjekty, ktoré
využili služby poskytovateľa) na internete alebo v inak. Tento súhlas môže
kedykoľvek odvolať emailom na adrese info @virtur.sk .

5.12 Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej
osoby.

5.13 Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu poskytovateľa
zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom.

 

Článok 6

Čas dodania služby

6.1 Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 7 pracovných dní, pokiaľ
nie je v konkrétnej zmluve uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom
doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných
dokumentov (listín) zo strany objednávateľa poskytovateľovi potrebných pre
poskytnutie služby.

6.2 Dodacia lehota nie je pre poskytovateľa záväzná pokiaľ príde k
nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych úradov a/alebo
pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych úradov
a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré
poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť (napr. chybne vydaný živnostenský list,
chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis
na živnostenskom liste, bezdôvodne zamietnutie návrhu na zápis do obchodného
registra a pod.), alebo pokiaľ dôjde k omeškaniu prípadne pochybeniu na strane
objednávateľa.

6.3 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní
s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

6.4 Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby
objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v
relevantnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľa
bezodkladne informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na
poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne zrušiť zmluvu.

 

Článok 7

Zodpovednosť

7.1 Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani
právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá
charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný
charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V
prípade záujmu objednávateľa o právne poradenstvo, poskytovateľ odporúča
objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory
prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.

7.2 Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú
súčasťou obsahu internetového portálu. Články uverejnené na internetovom
portáli sú chránené autorským právom a informácie v nich uvedené predstavujú
názory autorov.

7.3 Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového
formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu
poskytnutia konkrétnej služby a objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená
ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore s týmito
VOP.

7.4 Objednávateľ berie na vedomie, že služby (najmä ale nie výlučne
založenie firmy a zmeny vo firme) sú vykonávané prevažne prostriedkami
elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu
spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v
dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa, hardwaru, softwaru,
telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo
diaľkovým elektronickým prenosom dát.

7.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo
tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania
internetového portálu.

7.6 Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovanie služieb (najmä ale nie
výlučne založenie firmy a zmeny vo firme) prostredníctvom internetového portálu
je založené na všeobecnej skúsenosti s fungovaním registrových súdov alebo
iných orgánov oprávnených na registráciu, avšak s ohľadom na autonómiu
rozhodovania jednotlivých registrových súdov môžu byť pre konkrétnu registráciu
požadované ďalšie listiny alebo uskutočnenie iných úkonov.

7.7 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia
počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov
internetového portálu.

Článok 8

Reklamácie

8.1 Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@virtur.sk)
na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky
bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

8.2 V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže
poskytovateľovi podať emailom ((
info@virtur.sk), reklamáciu, v
ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ
vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do desiatich
(10) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

8.3 V prípade ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z
dôvodu porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, zaväzuje sa poskytovateľ
vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil. V
prípadoch ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu
porušenia povinnosti ako na strane poskytovateľa tak aj na strane
objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú
objednávateľ poskytovateľovi uhradil. V ostatných prípadoch nie je poskytovateľ
povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu služby.

 

 Článok 9

Služby

9.1 Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne,
nasledovné služby:

a) 3D Virtuálne Prehliadky.

b) 360  Fotografie nehnuteľností

c) Scan nehnuteľností

 

Článok 10

Ceny

10.1 Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na portáli v
čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny.

10.2 Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú zľavu. Ceny za
tzv. Iné zmeny, ktoré sú uvedené na internetovom portáli sa dohodnú s
objednávateľom individuálne.

10.3 Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny služieb uverejnením nových cien
na internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na služby, ktoré už boli
objednané.

 

Článok 11

Platobné podmienky

11.1 Cena za službu sa uhrádza do 3 dní po obdržaní faktúry. 

11.2 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

 

Článok 12

Komunikácia

12.1 Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej
adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V
prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je objednávateľ povinný oznámiť ich
poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný
pôvodný údaj.

12.2 Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú
dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní denne
kontrolovať obsah svojho emailového konta.

12.3 Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte (*.pdf), alebo
Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX). Na tento účel sú poskytovateľ aj
objednávateľ povinní zabezpečiť, aby ich emailové kontá a softwarové a
hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených
formátoch.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

14.1 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy
neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky,
predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v
znení neskorších predpisov.

14.2 Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto VOP, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6
zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa
nepoužijú.

14.3 Objednávateľ a/alebo návštevník internetového portálu zakliknutím
príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s
týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

14.4 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP.

14.5 Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na
internetovom portáli, to zn. 19.7.2021