Štatút súťaže

Vyhlasovateľom súťaže na vyplnenie dotazníka, je spoločnosť Virtur s.r.o., Mládežnícka 159/3, 935 21 Tlmače, IČO: 53 622 251, DIČ: 2121429266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.:  53677/N (ďalej len „vyhlasovateľ“).
Cieľom súťaže je ako skvalitniť služby pre zákazníka.

Táto súťaž je zameraná na vyplnenie on-line dotazníka, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky. Ak sa do súťaže zapojí fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, za výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca.    

Do súťaže je možné sa zapojiť výhradne po vyplnení zákazníckeho dotazníka.
Záujemcovia o účasť v súťaži vyplnia dotazník na https://www.survio.com/survey/d/S4C4M2X2P9O8T5J0K 
Online dotazník je možné vyplniť iba raz.

Súťaž trvá od 29.6.2021 do 31.8.2021,  kde výsledok bude zverejnený na FB VIRTUR sro a na web stránke www.virtur.sk  2.9.2021

Pri vypĺňaní dotazníka, vyplní súťažiaci svoje kontaktné údaje, aby ho bolo možné kontaktovať v prípade výhry. 

Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. 
Vyhlasovateľ náhodne vyžrebuje jedného (1) výhercu zo všetkých ľudí, ktorí vyplnia online dotazník. 

Výherca získa VR Okuliare typ:               

  • Pokiaľ víťaza nebude možné telefonicky kontaktovať v priebehu 2 dní po skončení hlasovania poroty, alebo neodpovie na e-mailovú správu do 2 dní od jej doručenia, výhra prepadá v prospech ďalšieho súťažiaceho v poradí. 
  • Podrobnosti odovzdania výhry budú dohodnuté s výhercom po tom, ako bude oboznámený so svojou výhrou. 
  • Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti. Výhru nie je možné vymáhať. Právo na výhru nie je možné postúpiť alebo previesť na inú osobu pred jej odovzdaním výhercovi. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 
  • Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj zmeniť jej trvanie, prerušiť ju alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. 
  • Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ nezodpovedá za funkčnosť internetového pripojenia ani zariadení používaných súťažiacimi.